PROJEKTS “SADZIRDET, MAINĪT UN ATTĪSTĪT”

Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” veicināja “Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš’” darbības izaugsmi un attīstību. Projekta darbības laikā tika nodrošināta Centra kapacitātes un cilvēkresursu stiprināšana, analizēta Centra darbība, izvērtēti esošie pakalpojumi, apzinātas apmeklētāju vēlmes un vajadzības, izstrādāti 5 Centra darbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pakalpojumi. Katram pakalpojumam tika piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, pielāgotas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums, ikvienam interesentam nodrošināta nepieciešamā pakalpojuma pieejamība un kvalitatīvu apmācību norise, tādā veidā tika nodrošināta Centra darbības attīstība un ilgtspēja. Tas dod Centram iespēju arī turpmākajā periodā izmantot jauniegūtos cilvēkresursus un materiālos resursus, lai turpinātu kvalitatīvu darbu un sasniegtu izvirzītos darbības mērķus.

Projektā realizētās aktivitātes tieši ietekmēja sociālās ilgtspējas veicināšanu un tās veicināja Talsu novada ģimeņu izpratni par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. ĢBAC „Brīnumiņš’” darbība tiek vērsta uz dažādu iedzīvotāju grupu prioritātēm un vajadzībām. Centra speciālisti uzlabo dzīves kvalitāti gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan to vecākiem, sniedzot psiholoģisku atbalstu un speciālistu konsultācijas. Centra komanda strādā, lai mazinātos negatīvās parādības, kas ietekmē ikviena bērna pilnvērtīgu attīstību un nodrošina viņu saskarsmes pieredzi ar citiem cilvēkiem, attīsta komunikāciju prasmes un nodrošina viņu integrēšanos sabiedrībā. Centru apmeklē vairāk nekā 100 Talsu pilsētā un Talsu novadā dzīvojošas ģimenes, no tām 40 ģimenēs aug bērni ar īpašām vajadzībām. Centra pakalpojumu klāsts ir veidots atbilstoši pieprasījumam, un balstoties uz Talsu novada ģimenēm aktuālām nodarbībām, apmācībām un semināriem. Centra pieredze un sniegtie pakalpojumi veicina Talsu novada ģimeņu veselības aprūpes, izglītības un dažādu prasmju attīstību. Projekta realizēšana ir nodrošinājusi visu Centra sniegto pakalpojumu ilgtspēju un Centra darbības ilgtspēju kopumā.

Projekta realizēšanas gaitā, ĢBAC “Brīnumiņš” pie sevis uzņēma citu NVO pārstāvjus un darbiniekus, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus un darbiniekus. ĢBAC “Brīnumiņš” darbinieki savukārt devās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām līdzīgas darbības NVO. Pieredzes apmaiņa NVO un to darbinieku starpā veicināja Centra atpazīstamību, Centra darbības attīstību, zināšanu apmaiņu Centra darbinieku un citu NVO darbinieku vidū, iesaistīšanos citu NVO darbības uzlabošanas veicināšanā. Arī turpmāk, iesaistoties dažādās NVO aktivitātēs – forumos, semināros un tikšanās reizēs, Centra vadība dalīsies ne tikai ar informāciju par Centru, tā darbību un aktivitātēm, bet dalīsies arī ar pieredzi šāda veida projektu realizēšanā.

ĢBAC „Brīnumiņš” darbība un aktivitātes bija caurskatāmas, jo tika atspoguļotas Centra mājas lapā www.brinumins.lv, sociālajos tīklos un laikrakstos. Projekta “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” aktivitāšu rezultātā organizētos seminārus apmeklēja 318 Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji – tieši iesaistītā projekta mērķgrupa. Centra apmeklētāji un Talsu novada iedzīvotāji tika iesaistīti iedzīvotājiem aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā, ir izveidots stabils pamats savstarpējās komunikācijas veicināšanai pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju starpā. Talsu novada pašvaldības institūciju pārstāvji ir informēti par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un ir veicināta Talsu novada iedzīvotāju līdzdalības demokrātija. Publiskojot projekta aktualitātes, projekta ietvaros realizēto semināru tēmas, izskatītos jautājumus un problēmsituācijas, Centra vadība veicināja sabiedrības informētību par aktuāliem jautājumiem, pārvaldes iestāžu pārstāvju un iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas aktualitātēm un iespējamiem problēmu risinājumiem. Tas veicināja dažādu sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanu un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Informācija par projektu visā tā realizēšanas laikā bija pieejama lielam Talsu pilsētas un novada iedzīvotāju skaitam, kas ir projektā netieši iesaistītā mērķgrupa. Sabiedrība ir informēta par aktuālāko Centra darbībā, projekta īstenošanā un EEZ finanšu instrumenta pielietošanā, ir veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi par Centra darbību un par projekta aktivitātēm un gaitu, ir veicināta Centra atpazīstamība un jaunu apmeklētāju piesaistīšana.

ĢBAC “Brīnumiņš” darbība tiek virzīta uz Centra statūtos noteikto, uz Centra mērķiem un darbības stratēģiskajā plānā noteikto, tiek veikta periodiska Centra darbības analīze. Centra darbības attīstība nodrošina iespēju piedalīties aktuālos projektu konkursos, izvirzīt jaunus mērķus un piesaistīt finanšu resursus Centra tālākai attīstībai. Realizējot projektu “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!”, sasniegtie rezultāti pārsniedza plānotos, tika realizētas visas plānotās aktivitātes un sasniegti izvirzītie mērķi. Ir izveidots stabils pamats Centra ilgtspējīgai darbībai. Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ir devis iespēju “Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”” uzlabot darbības kvalitāti, attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādāt jaunus pakalpojumus, stiprināt Centra cilvēkresursu kapacitāti un sasniegt izvirzīto mērķi: veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu, stiprinot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos un sniedzot atbalstu stabilas un stipras ģimenes veidošanā. Centra vadība ir apņēmības pilna, jauniem izaicinājumiem, jauniem mērķiem, jauniem projektiem – vērstiem uz ĢBAC “Brīnumiņš” attīstību un ilgtspēju.


To Hear, to Change and to Develop

The Project “To Hear, to Change and to Develop” has facilitated growth and development of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš”. During the Project implementation the following activities were carried out: strengthening of the capacity and human resources of the Centre, analysis of the work of the Centre, evaluation of the current services, study of the clients’ wishes and needs as well as elaboration of five services responding to the Centre’s activities and needs of the local inhabitants. For each service a specialist with corresponding qualification has been attracted as well as facilities and material supply has been adapted and for all the interested persons the necessary service and high-quality practice has been ensured thus providing for development and sustainability of the Centre’s activity. This gives the Centre the possibility also in the future period to use the newly-acquired human resources and material resources in order to continue quality work and reach the established targets.

The activities implemented during the Project directly influenced development of social sustainability as well as improved the understanding of the Talsi Region families about democracy and civil participation. The activity of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” is aimed at priorities and needs of different groups of local inhabitants. The Centre’s specialists improve the quality of life both for children with special needs and their parents ensuring psychological support and specialist consultations. The Centre’s team carries out work in order to reduce negative aspects that influence full-fledged development of all children and ensure their communication experience with other people, develop their communication skills and ensure their integration in society. The Centre is attended by more than 100 families living in the Talsi City and the Talsi Region — in 40 out of these families there are children with special needs. The Centre’s range of services is elaborated basing on demand as well as basing on activities, training and workshops topical to the families of the Talsi Region. The Centre’s experience and the provided services facilitate healthcare, education and development of different skills of the families within the Talsi Region. Project implementation has ensured sustainability of the services provided by the Centre as well as sustainability of the Centre’s activities in general.

During the Project implementation the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” welcomed representatives and staff from other NGO, as well as representatives and staff from the state and local government institutions. Whereas the staff of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” participated in the exchange of experience trips to similar NGO. Exchange of experience between NGO and their staff facilitated identification of the Centre, development of Centre’s activity, exchange of knowledge between the Centre’s staff and the staff of other NGO, as well as involvement in facilitation of activity improvement within other NGO. Also in the future by participating in different NGO activities — fora, workshops and meetings — the management of the Centre will share not only information about the Centre and its activities, but also will share experience gained in implementation of projects of this kind.

The work and activities of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” were transparent as they were reflected in the Centre’s web page www.brinumins.lv, in the social media as well as in newspapers. The workshops organized during implementation of the Project “To Hear, to Change and to Develop” were attended by 318 inhabitants of the Talsi City and the Talsi Region — the direct target group of the Project. The clients of the Centre as well as the inhabitants of the Talsi Region were involved in solution of issues and problems topical for the inhabitants and a stable basis has been created for facilitation of mutual communication between the local authorities and inhabitants. The representatives of the Talsi Region local authorities are informed about the issues that are topical for inhabitants, and the participation democracy of the Talsi Region inhabitants has been facilitated. By publishing the information about the current events during the Project, the topics of the workshops implemented during the Project, the issues considered as well as the problem situation, the management of the Centre facilitated awareness of the public about topical issues as well as about the issues related with the communication between the local authorities and inhabitants and the possible solutions. This facilitated solving of different issues topical to society as well as involvement of society in decision making and adoption processes. Information about the Project during its implementation was available to a large number of inhabitants within the Talsi City and the Talsi Region —the indirect target group of the Project. Society is informed about the current events related with the Centre’s activities, the Project implementation and application of the EEZ financial instrument; all the necessary publicity events related with the Centre’s activities and the Project implementation have been carried out as well as the Centre’s recognition and attraction of new clients has been ensured.

Activities of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” are aimed at the tasks provided for in the Articles of Association of the Centre, as well as towards the Centre’s targets and tasks envisaged in the Operational Strategic Plan; periodically analyses of the Centre’s activities is carried out. Development of the Centre’s activities ensures possibility to participate in topical tenders, to set new tasks and to attract financial resources for further development of the Centre. During implementation of the Project “To Hear, to Change and to Develop”, the results achieved exceeded the results planned, all the envisaged activities were carried out and the targets set were reached. A stable basis for sustainable development of the Centre has been created. The Project “To Hear, to Change and to Develop” has given possibility to the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” to improve work quality, to develop the quality of services rendered, to elaborate new services, to strengthen the Centre’s human resources capacity and to reach the established target, namely to facilitate sustainable development of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš” by improving and complementing the range of services offered by the Centre, by strengthening the inhabitant’s awareness about creation of civil society and by rendering support to creation of stable and strong family. The management of the Centre is determined and ready for new challenges, new targets and new project aimed at development and sustainability of the “Family and Children Development Centre “Brīnumiņš”.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *