Sadzirdēt, mainīt un attīstīt

projekta-baneris

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekts

“Sadzirdēt, mainīt un attīstīt”

līg nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066

2014.gada darba plāna mērķis: Veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības attīstību, iesaistot Centra cilvēkresursus, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu un veidojot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Īstenošanas vieta: Nodibinājuma ĢBAC „Brīnumiņš” telpas, Talsos, Baznīcas laukumā 5A un ev.Luteriskās draudzes telpas, Baznīcas laukumā 5.

Īstenošanas periods: 01.01.2014. – 31.12.2014.

Kopējās gada darba plāna izmaksas: 18 440.40 EUR

EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums: 16 596.36 EUR

Galvenās aktivitātes. Turpinot projekta realizēšanu, paredzēts iesaistīt ĢBAC „Brīnumiņš” (turpmāk tekstā – Centrs) cilvēkresursus – Centra speciālistus Centra ilgtspējīgas attīstības veidošanā un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanā. Pamatojoties uz Centra līdzšinējās darbības analīzi un pieredzi pakalpojumu klāsta veidošanā, Centra vadība strādās pie darbības pilnveidošanas un jauna pakalpojuma izstrādes. Pamatojoties uz pozitīvu līdzšinējo pieredzi un apmeklētāju interesi, arī šajā gadā tiek paredzēts piesaistīt Talsu novada pašvaldības institūciju pārstāvjus dalībai semināros, lai veidotu savstarpējo komunikāciju pārvaldes institūciju un iedzīvotāju starpā. Tas dos iespēju semināru apmeklētājiem iesaistīties sava un ikviena Talsu novada iedzīvotāja ikdienas dzīves veidošanā, piedaloties diskusijās, debatēs un iesaistoties dažādu lēmumu izstrādes procesos. Ikvienam interesentam un projektā netieši iesaistītai personai tiks dota iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par projektu un Talsu novadā notiekošo ar informatīvo materiālu, publikāciju un sociālo tīklu starpniecību.

Plānotie rezultāti. ĢBAC „Brīnumiņš” turpinās savu līdzšinējo darbību, piedāvājot Talsu novada ģimenēm esošos pakalpojumus, un Centra vadība strādās pie jauna pakalpojuma izveides. Talsu novada iedzīvotājiem tiks piedāvāts jauns semināru cikls. Vecāki ar pašvaldības iestāžu pārstāvju palīdzību tiks iepazīstināti ar aktuālāko informāciju par valsts un pašvaldības atbalstu ģimenēm, par izmaiņām dažādos noteikumos, likumos un lēmumos. Tiks veicināta abu pušu savstarpējā komunikācija, informācijas atklātums un iedzīvotāju iesaistīšanās lēmumu izstrādes procesos. Tiks stiprināta Talsu novada ģimeņu pilsoniskā apziņa, demokrātiskās vērtības un izpratne par līdzdalības demokrātiju. Centrs turpinās savu līdzšinējo misiju un darbosies, lai atbalstītu stabilas, stipras un izglītotas Talsu novada ģimenes veidošanos.

2014.gada darba plāna sasniegtie rezultāti: ĢBAC “Brīnumiņš” projekta gada darba plānā paredzētos rezultātus ir sasniedzis. No septembra Talsu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāti 2 jauni pakalpojumi “Bērnu pasākumu organizēšana un vadīšana” un „Īslaicīga īpašo bērnu pieskatīšana”. Talsu novada iedzīvotāji šajā gadā apmeklēja 4 seminārus. Vecākiem tika dota iespēja tikties ar pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un iepazīties ar aktuālāko informāciju par valsts un pašvaldības atbalstu ģimenēm. Ir izveidojusies veiksmīga savstarpējā komunikācija iedzīvotāju un institūciju starpā. Centra vadība ir izveidojusi sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām NVO no dažādiem Latvijas novadiem. Ir piesaistīti jauni Centra brīvprātīgie darbinieki, kas dod lielu atbalstu Centra darba organizēšanā. Projekta ietvaros plānotās un realizētās aktivitātes tiek publiskotas Talsu novada laikrakstos, Talsu pilsētas mājas lapā, Centra mājas lapā un sociālajos tīklos.
Centra darbība tiek vērsta uz izvirzītajiem mērķiem un uz stabilas, stipras un izglītotas Talsu novada ģimenes veidošanos.

Projekta darbības koordinatore:
Agnese Znotiņa
Tel.26317019 vai 26418287, e-pasts: info@brinumins.lv
Talsi, Baznīcas laukums 5a, LV-3201

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Latvijas valsts un Talsu novada pašvaldība

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |


 

projekta-baneris

The European Economic Area Financial Mechanism 2009 -2014 Programme’s “NGO fund” sub-programme’s “NGO activity support measure” project

“Hear, change and develop!”

contract nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066

The goal for year 2014: To promote continuing development of Family and Children Development Center “Brinumins” action involving its human resources and consummating and supplementing Center’s offered range of service, sustaining residents’ understanding of civil society.

Location: Foundation FCDC “Brinumins” room at Talsi, Baznīcas laukums 5A and Evangelical Lutheran Church room at Baznīcas laukums 5.

Realization period: 01.01.2014. – 31.12.2014.

Total costs: 18 440.40 EUR

EEA Financial Mechanism co-funding: 16 596.36 EUR

Main activities: While continuing realization of the project it is planned to involve FCDC “Brinumins” (hereinafter – Center) human resources – Center’s specialists in Center’s sustainable development and provision of quality services. Based on Center’s current work analysis and its experience in development of range of services, Center’s management will work on improvement and development of new services. Based on current positive experience and visitors’ interest it is anticipated to attract representatives of Talsi municipality to take part in seminars to form mutual communication between the authorities and the population. This will provide every seminar participant with an opportunity to get involved in shaping his and every Talsi municipality citizens’ daily life by taking part in discussions, debates and by joining the process of various design decisions. An opportunity will be given for every one interested and not directly involved in the project to find out topical information about the project and what is ongoing in Talsi municipality by the help of informative materials, publications and social networks.

Planned results: FCDC “Brinumins” will continue its current action offering services to families of Talsi municipality and Center’s management will work on development of new service. New cycle of seminars will be offered to citizens of Talsi municipality. Parents with the help from representatives of local authority will be introduced with topical information of state and local government support for families, changes in various regulations, laws and decisions. A mutual communication between both parties, transparency of information and citizens’ involvement in various design decisions will be promoted. Civil awareness, democratic values and understanding of participatory democracy of Talsi municipality families will be strengthened. Center will continue its current mission and will work on supporting the forming of foundations of a stable, strong and educated family of Talsi municipality.

Completed results of year 2014: FCDC “Brinumins” has reached its goals of the project year. From september 2 new services “Organization and leading of children parties” and “Short-term baby-sitting for special children” are offered to citizens of Talsi municipality. Citizens of Talsi municipality attended 4 seminars. Parents were presented with an opportunity to meet representatives of local government and to be introduced with topical information of state and local government support for families. A mutual communication between citizens and institutions has been formed. Center’s management has made a collaboration and exchange of experience with other NGOs from other Latvian municipalities. New voluntary workers have been involved which gives big support in organizing of Center’s work. Planned and accomplished activities of the project are published in newspapers, on home page of Talsi municipality, on the home page of Center and social networks.
Center’s operation is directed towards its goals and on the shaping of a stable, strong and educated family of Talsi municipality.

Project coordinator:
Agnese Znotiņa
Tel.: 26317019 or 26418287, e-mail: info@brinumins.lv
Talsi, Baznīcas laukums 5a, LV-3201

Project is financially supported by Iceland, Liechtenstein, Norway and also Latvia.

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *