ATBLASTĪTĀJS – Talsu novada pašvaldība

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS: 01.01.2013-31.12.2013

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt profesionālu atbalstu Talsu pilsētas un novada ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, bērni ar uzmanības traucējumiem un mācīšanās grūtībām, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm un viņu bērniem, piedāvājot maksas un bezmaksas grupu un individuālās Montessori pedagoģijas un psiholoģijas nodarbības profesionālu speciālistu vadībā.

PROJEKTA MĒRĶGRUPA:

Talsu pilsētas un Talsu novada ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes un viņu bērni, bērni ar uzmanības traucējumiem un mācīšanās grūtībām.

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES.

Bērniem reizi nedēļā tiks piedāvātas bezmaksas individuālās un grupas Montessori pedagoģijas nodarbības pie Centra speciālistiem, tās sekmēs šo bērnu vispusīgu attīstību visās jomās – fiziskajā, emocionālajā, sociālajā, valodas attīstības, muzikālajā un intelektuālajā jomā. Nodarbību piedāvājums ir izstrādāts atbilstoši mērķgrupas vajadzībām.

Riska ģimenēm reizi mēnesī tiek organizētas „Atbalsta grupas vecākiem”. Šīs bezmaksas nodarbības plānots organizēt profesionāla psihologa vadībā, kur, strādājot ar mērķauditoriju un izvērtējot katru problēmsituāciju atsevišķi, tiks sniegts nepieciešamais psiholoģiskais atbalsts un palīdzība vecākiem.