PROJEKTS “SADZIRDET, MAINĪT UN ATTĪSTĪT”

Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” veicināja “Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš’” darbības izaugsmi un attīstību. Projekta darbības laikā tika nodrošināta Centra kapacitātes un cilvēkresursu stiprināšana, analizēta Centra darbība, izvērtēti esošie pakalpojumi, apzinātas apmeklētāju vēlmes un vajadzības, izstrādāti 5 Centra darbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pakalpojumi. Katram pakalpojumam tika piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, pielāgotas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums, ikvienam interesentam nodrošināta nepieciešamā pakalpojuma pieejamība un kvalitatīvu apmācību norise, tādā veidā tika nodrošināta Centra darbības attīstība un ilgtspēja. Tas dod Centram iespēju arī turpmākajā periodā izmantot jauniegūtos cilvēkresursus un materiālos resursus, lai turpinātu kvalitatīvu darbu un sasniegtu izvirzītos darbības mērķus.

Projektā realizētās aktivitātes tieši ietekmēja sociālās ilgtspējas veicināšanu un tās veicināja Talsu novada ģimeņu izpratni par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. ĢBAC „Brīnumiņš’” darbība tiek vērsta uz dažādu iedzīvotāju grupu prioritātēm un vajadzībām. Centra speciālisti uzlabo dzīves kvalitāti gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan to vecākiem, sniedzot psiholoģisku atbalstu un speciālistu konsultācijas. Centra komanda strādā, lai mazinātos negatīvās parādības, kas ietekmē ikviena bērna pilnvērtīgu attīstību un nodrošina viņu saskarsmes pieredzi ar citiem cilvēkiem, attīsta komunikāciju prasmes un nodrošina viņu integrēšanos sabiedrībā. Centru apmeklē vairāk nekā 100 Talsu pilsētā un Talsu novadā dzīvojošas ģimenes, no tām 40 ģimenēs aug bērni ar īpašām vajadzībām. Centra pakalpojumu klāsts ir veidots atbilstoši pieprasījumam, un balstoties uz Talsu novada ģimenēm aktuālām nodarbībām, apmācībām un semināriem. Centra pieredze un sniegtie pakalpojumi veicina Talsu novada ģimeņu veselības aprūpes, izglītības un dažādu prasmju attīstību. Projekta realizēšana ir nodrošinājusi visu Centra sniegto pakalpojumu ilgtspēju un Centra darbības ilgtspēju kopumā.

Projekta realizēšanas gaitā, ĢBAC “Brīnumiņš” pie sevis uzņēma citu NVO pārstāvjus un darbiniekus, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus un darbiniekus. ĢBAC “Brīnumiņš” darbinieki savukārt devās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām līdzīgas darbības NVO. Pieredzes apmaiņa NVO un to darbinieku starpā veicināja Centra atpazīstamību, Centra darbības attīstību, zināšanu apmaiņu Centra darbinieku un citu NVO darbinieku vidū, iesaistīšanos citu NVO darbības uzlabošanas veicināšanā. Arī turpmāk, iesaistoties dažādās NVO aktivitātēs – forumos, semināros un tikšanās reizēs, Centra vadība dalīsies ne tikai ar informāciju par Centru, tā darbību un aktivitātēm, bet dalīsies arī ar pieredzi šāda veida projektu realizēšanā.

ĢBAC „Brīnumiņš” darbība un aktivitātes bija caurskatāmas, jo tika atspoguļotas Centra mājas lapā www.brinumins.lv, sociālajos tīklos un laikrakstos. Projekta “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” aktivitāšu rezultātā organizētos seminārus apmeklēja 318 Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji – tieši iesaistītā projekta mērķgrupa. Centra apmeklētāji un Talsu novada iedzīvotāji tika iesaistīti iedzīvotājiem aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā, ir izveidots stabils pamats savstarpējās komunikācijas veicināšanai pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju starpā. Talsu novada pašvaldības institūciju pārstāvji ir informēti par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un ir veicināta Talsu novada iedzīvotāju līdzdalības demokrātija. Publiskojot projekta aktualitātes, projekta ietvaros realizēto semināru tēmas, izskatītos jautājumus un problēmsituācijas, Centra vadība veicināja sabiedrības informētību par aktuāliem jautājumiem, pārvaldes iestāžu pārstāvju un iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas aktualitātēm un iespējamiem problēmu risinājumiem. Tas veicināja dažādu sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanu un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Informācija par projektu visā tā realizēšanas laikā bija pieejama lielam Talsu pilsētas un novada iedzīvotāju skaitam, kas ir projektā netieši iesaistītā mērķgrupa. Sabiedrība ir informēta par aktuālāko Centra darbībā, projekta īstenošanā un EEZ finanšu instrumenta pielietošanā, ir veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi par Centra darbību un par projekta aktivitātēm un gaitu, ir veicināta Centra atpazīstamība un jaunu apmeklētāju piesaistīšana.

ĢBAC “Brīnumiņš” darbība tiek virzīta uz Centra statūtos noteikto, uz Centra mērķiem un darbības stratēģiskajā plānā noteikto, tiek veikta periodiska Centra darbības analīze. Centra darbības attīstība nodrošina iespēju piedalīties aktuālos projektu konkursos, izvirzīt jaunus mērķus un piesaistīt finanšu resursus Centra tālākai attīstībai. Realizējot projektu “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!”, sasniegtie rezultāti pārsniedza plānotos, tika realizētas visas plānotās aktivitātes un sasniegti izvirzītie mērķi. Ir izveidots stabils pamats Centra ilgtspējīgai darbībai. Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ir devis iespēju “Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”” uzlabot darbības kvalitāti, attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādāt jaunus pakalpojumus, stiprināt Centra cilvēkresursu kapacitāti un sasniegt izvirzīto mērķi: veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu, stiprinot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos un sniedzot atbalstu stabilas un stipras ģimenes veidošanā. Centra vadība ir apņēmības pilna, jauniem izaicinājumiem, jauniem mērķiem, jauniem projektiem – vērstiem uz ĢBAC “Brīnumiņš” attīstību un ilgtspēju.

Lasīt vairāk

7. decembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 7. decembrī organizēja semināru „Emocionālās un fiziskās veselības vienotība, profilakse tās saglabāšanā. Iedzīvotāju komunikācijas veicināšana ar Talsu novada institūciju pārstāvjiem.” Seminārā tika runāts par to, ka emocionālā un fiziskā veselība ir cieši saistīta ar cilvēka dzīves kvalitāti. Īpaša uzmanība tika vērsta uz emocionāli pareizu savstarpējo komunikāciju gan sabiedrībā, gan ģimenē. Lektore Ingūna Ābola ne tikai vadīja semināru, bet arī sniedza individuālas konsultācijas semināra apmeklētājiem.

Semināru vadīja pieaicināti lektori – klīnikā psiholoģe Zinta Linde un lektore Inguna Ābola. Semināra laikā notika tikšanās ar Valsts bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmāsu ELITU TIMMU. Seminārā piedalījās 17 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem.

 

Picture 1 of 5

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

30. marta seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 30. martā organizēja semināru „Psiholoģiskā pašizdegšana, to risku novēršana, resursu apzināšana. Iedzīvotāju komunikācijas veicināšana ar Talsu novada institūciju pārstāvjiem”. Seminārā tika runāts par to, kā uzkrājoties stresam, izdegšana var piezagties nemanot. Seminārā mācījāmies atpazīt emocionālās izdegšanas pazīmes, atrast resursus, iegūt prasmes, kuras ir nepieciešamas palīdzības sniegšanai sev un citiem. Semināru vadīja pieaicināti lektori – ģimenes psihoterapeite Jolanta Ūsiņa. Semināra laikā notika tikšanās ar Talsu Novada Pieaugusō izglītības centra „PIC” speciālisti Ingu Sokolovu. Seminārā piedalījās 20 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana un kafijas galds semināra dalībniekiem

Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2015.gada jūnija mēnesī.

 

Picture 1 of 4

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Sadzirdēt, mainīt un attīstīt

projekta-baneris

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projekts

“Sadzirdēt, mainīt un attīstīt”

līg nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/032/1/K/066

2014.gada darba plāna mērķis: Veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības attīstību, iesaistot Centra cilvēkresursus, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu un veidojot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Lasīt vairāk

29. septembra seminārs

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” projekta „Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ietvaros 29. septembrī pl.18:00 organizēja semināru. Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: „Attiecības ģimenē. Jauno ģimeņu līdzdalība un iesaistīšana aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā”. Semināru vadīja pieaicināti lektori Diāna Zande un Inguna Ābola. Semināra laikā tika prezentēts Talsu PII „Sprīdītis”. Seminārā piedalījās 35 Talsu novada iedzīvotāji, kā arī semināra organizētāji. Semināra laikā tika nodrošināta bērnu pieskatīšana, kā arī kafijas galds semināra dalībniekiem.
Projekta ietvaros arī turpmāk tiek plānots organizēt seminārus par iedzīvotājiem aktuālām tēmām. Nākamais seminārs tiek plānots 2014.gada decembra mēnesī.

 

Picture 1 of 6


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Latvijas valsts.
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |