Otrais “Talsu novada Sirds stāsti” raidījums

Otrajā “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumā mēs audīsim stāstu par Larisas un Normunda pieredzi, audzinot trīs audžubērnus. Negulētas naktis, murgi, sāpes un bailes reiz bija audžubērnu ikdiena, šobrīd tā ir nodzēsta pagātne, jo ir sēta mīlestība. Šie vecāki nenobijās no grūtībām, bet kopā izraudāja audžubērnu smago dzīves šūpuli, lai dotu spārnus jaunai, skaistai mīlestības pilnai dzīvei. Audžu meitenes pastāstīs mums, ka laimīga ģimene ir BŪT KOPĀ visās ikdienas rūpēs, priekos un darbos. Tik vienkārši, tik maz un patiesībā TIK DAUDZ! Bezgalīga pateicība Jums, Larisa un Normund, par to, ka nenobijāties no grūtībām un pieņēmāt savā ģimenē mazus, no ligzdas izmestus putnēnus, kuriem spārnus un lidot prasmi iemācījāt tieši Jūs! Šobrīd mazie putnēni lido un lidos droši, jo viņiem blakus vienmēr būs MAMMA UN TĒTIS. Šis raidījums tapa pateicoties SIA “Vika Wood” finansiālajam atbalstam!

Talsu novadā pirmā SENSORĀ istaba!!!

ĢBAC “Brīnumiņš” telpās bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir izveidota un aprīkota Sensorā istaba. Tā ir nepieciešama, lai veicinātu bērnu intelektuālo (mentālo) darbību un relaksāciju. Vide sensorajā istabā ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijiedarbībai, un vienlaikus, lai veicinātu uztveres motivāciju, intereses, atpūtu, relaksāciju un, vai izglītības vajadzībām. Sensorajā telpā ikvienam bērnam, īpaši bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām šīs nodarbības veicinās prasmju attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Tādā veidā tiks sniegta palīdzība tiem, kuriem tā vitāli nepieciešama un pakalpojums nodrošinās mērķgrupas stāvokļa uzlabošanu ilgtermiņā.

Šī projekta ietvaros ir iegādāts nepieciešamais aprīkojumus un materiāli istabas izveidei un labiekārtošanai. Projekta ietvaros, Centrs šīs nodarbības piedāvās apmeklēt bez maksas. Projektu finansē A/S «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programma, ko administrē Fonds Ziedot.lv

 

Picture 1 of 4

Pieredzes braucienā uz Rīgas dienas aprūpes centriem!

Viesojāmies dienas centrā “Mēness māja”

27.aprīlī Rīgā notika nodibinājuma “Fonds Sabiedrībai” projekta noslēguma konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”, uz kuru tika organizēts bezmaksas pieredzes brauciens, un kurā piedalījāmies ari mēs. Konferences mērķis bija pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IT (informācijas tehnoloģijas) prasmju apgūšanu.

1
2
Projektam kā partneris bija arī Kurzemes NVO atbalsta centrs Talsos, tāpēc tika piešķirts finansējums dalībnieku transportam, kā rezultātā mēs pēc konferences devāmies nelielā pieredzes vizītē uz biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” grupu māju “Mēness māja”. Grupu mājas mērķis ir normalizēt personu ar garīgās attīstības traucējumiem dzīvi, pilnveidojot viņu dzīves kvalitāti un aprūpes sistēmu, dodot viņiem iespēju patstāvīgi dzīvot, stiprināt savu pašapziņu tālākai integrācijai sabiedrībā. Šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo arī mēs esam dienas centrs, kurš sniedz sociālos pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
3

PROJEKTS “SADZIRDET, MAINĪT UN ATTĪSTĪT”

Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” veicināja “Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš’” darbības izaugsmi un attīstību. Projekta darbības laikā tika nodrošināta Centra kapacitātes un cilvēkresursu stiprināšana, analizēta Centra darbība, izvērtēti esošie pakalpojumi, apzinātas apmeklētāju vēlmes un vajadzības, izstrādāti 5 Centra darbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši pakalpojumi. Katram pakalpojumam tika piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, pielāgotas telpas un materiāltehniskais nodrošinājums, ikvienam interesentam nodrošināta nepieciešamā pakalpojuma pieejamība un kvalitatīvu apmācību norise, tādā veidā tika nodrošināta Centra darbības attīstība un ilgtspēja. Tas dod Centram iespēju arī turpmākajā periodā izmantot jauniegūtos cilvēkresursus un materiālos resursus, lai turpinātu kvalitatīvu darbu un sasniegtu izvirzītos darbības mērķus.

Projektā realizētās aktivitātes tieši ietekmēja sociālās ilgtspējas veicināšanu un tās veicināja Talsu novada ģimeņu izpratni par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. ĢBAC „Brīnumiņš’” darbība tiek vērsta uz dažādu iedzīvotāju grupu prioritātēm un vajadzībām. Centra speciālisti uzlabo dzīves kvalitāti gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan to vecākiem, sniedzot psiholoģisku atbalstu un speciālistu konsultācijas. Centra komanda strādā, lai mazinātos negatīvās parādības, kas ietekmē ikviena bērna pilnvērtīgu attīstību un nodrošina viņu saskarsmes pieredzi ar citiem cilvēkiem, attīsta komunikāciju prasmes un nodrošina viņu integrēšanos sabiedrībā. Centru apmeklē vairāk nekā 100 Talsu pilsētā un Talsu novadā dzīvojošas ģimenes, no tām 40 ģimenēs aug bērni ar īpašām vajadzībām. Centra pakalpojumu klāsts ir veidots atbilstoši pieprasījumam, un balstoties uz Talsu novada ģimenēm aktuālām nodarbībām, apmācībām un semināriem. Centra pieredze un sniegtie pakalpojumi veicina Talsu novada ģimeņu veselības aprūpes, izglītības un dažādu prasmju attīstību. Projekta realizēšana ir nodrošinājusi visu Centra sniegto pakalpojumu ilgtspēju un Centra darbības ilgtspēju kopumā.

Projekta realizēšanas gaitā, ĢBAC “Brīnumiņš” pie sevis uzņēma citu NVO pārstāvjus un darbiniekus, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus un darbiniekus. ĢBAC “Brīnumiņš” darbinieki savukārt devās pieredzes apmaiņas braucienos uz citām līdzīgas darbības NVO. Pieredzes apmaiņa NVO un to darbinieku starpā veicināja Centra atpazīstamību, Centra darbības attīstību, zināšanu apmaiņu Centra darbinieku un citu NVO darbinieku vidū, iesaistīšanos citu NVO darbības uzlabošanas veicināšanā. Arī turpmāk, iesaistoties dažādās NVO aktivitātēs – forumos, semināros un tikšanās reizēs, Centra vadība dalīsies ne tikai ar informāciju par Centru, tā darbību un aktivitātēm, bet dalīsies arī ar pieredzi šāda veida projektu realizēšanā.

ĢBAC „Brīnumiņš” darbība un aktivitātes bija caurskatāmas, jo tika atspoguļotas Centra mājas lapā www.brinumins.lv, sociālajos tīklos un laikrakstos. Projekta “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” aktivitāšu rezultātā organizētos seminārus apmeklēja 318 Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji – tieši iesaistītā projekta mērķgrupa. Centra apmeklētāji un Talsu novada iedzīvotāji tika iesaistīti iedzīvotājiem aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā, ir izveidots stabils pamats savstarpējās komunikācijas veicināšanai pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju starpā. Talsu novada pašvaldības institūciju pārstāvji ir informēti par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un ir veicināta Talsu novada iedzīvotāju līdzdalības demokrātija. Publiskojot projekta aktualitātes, projekta ietvaros realizēto semināru tēmas, izskatītos jautājumus un problēmsituācijas, Centra vadība veicināja sabiedrības informētību par aktuāliem jautājumiem, pārvaldes iestāžu pārstāvju un iedzīvotāju savstarpējās komunikācijas aktualitātēm un iespējamiem problēmu risinājumiem. Tas veicināja dažādu sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanu un sabiedrības iesaistīšanos lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Informācija par projektu visā tā realizēšanas laikā bija pieejama lielam Talsu pilsētas un novada iedzīvotāju skaitam, kas ir projektā netieši iesaistītā mērķgrupa. Sabiedrība ir informēta par aktuālāko Centra darbībā, projekta īstenošanā un EEZ finanšu instrumenta pielietošanā, ir veikti nepieciešamie publicitātes pasākumi par Centra darbību un par projekta aktivitātēm un gaitu, ir veicināta Centra atpazīstamība un jaunu apmeklētāju piesaistīšana.

ĢBAC “Brīnumiņš” darbība tiek virzīta uz Centra statūtos noteikto, uz Centra mērķiem un darbības stratēģiskajā plānā noteikto, tiek veikta periodiska Centra darbības analīze. Centra darbības attīstība nodrošina iespēju piedalīties aktuālos projektu konkursos, izvirzīt jaunus mērķus un piesaistīt finanšu resursus Centra tālākai attīstībai. Realizējot projektu “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!”, sasniegtie rezultāti pārsniedza plānotos, tika realizētas visas plānotās aktivitātes un sasniegti izvirzītie mērķi. Ir izveidots stabils pamats Centra ilgtspējīgai darbībai. Projekts “Sadzirdēt, mainīt un attīstīt!” ir devis iespēju “Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš”” uzlabot darbības kvalitāti, attīstīt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izstrādāt jaunus pakalpojumus, stiprināt Centra cilvēkresursu kapacitāti un sasniegt izvirzīto mērķi: veicināt ĢBAC „Brīnumiņš” darbības ilgtspējīgu attīstību, pilnveidojot un papildinot Centra piedāvāto pakalpojumu klāstu, stiprinot iedzīvotājos izpratni par pilsoniskas sabiedrības veidošanos un sniedzot atbalstu stabilas un stipras ģimenes veidošanā. Centra vadība ir apņēmības pilna, jauniem izaicinājumiem, jauniem mērķiem, jauniem projektiem – vērstiem uz ĢBAC “Brīnumiņš” attīstību un ilgtspēju.

Lasīt vairāk